Privacyverklaring

KBS Accountants B.V. en/of KBS Fiscalisten en Juristen B.V., (hierna: KBS), gevestigd te 6161 SR Geleen aan het Jubileumplein 3 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Wie is de Privacy officer

KBS  heeft, gezien de aard van de werkzaamheden bestaande uit administratieve, fiscale, accountancy en juridische dienstverlening, niet te maken met grootschalige verwerking van persoonsgegevens. Daarom heeft KBS ervoor gekozen om geen Functionaris Gegevensbescherming te benoemen, maar een privacy officer. Deze functie wordt vervuld door Henry Bartels en hij is te bereiken via het e-mailadres h.bartels@kbs-accountants.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KBS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KBS verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KBS Fiscalisten en Juristen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en van wettelijke regels daaromtrent
 • KBS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de loon- of inkomstenbelastingbelastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

KBS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KBS tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KBS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren enkel de wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KBS verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KBS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kbs-accountants.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

KBS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KBS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kbs-accountants.nl